Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr

nVidia MX150 2GB

/nVidia MX150 2GB

Ugrađena nVidia MX-150 2 GB