Prijava | telefon: +385 1 3655 900 | faks: +385 1 3655 550 | inem@koncar-inem.hr

nVidia RTX-2070 8GB

/nVidia RTX-2070 8GB

Ugrađena nVidia RTX-2070 grafička kartica