Sustavi napajanja za prijenosne TS

Za pouzdan rad uređaja zaštite, nadzora i upravljanja u transformatorskim stanicama neophodan je kvalitetan besprekidni istosmjerni napon. Njega može osigurati samo sustav za napajanje koji je primjereno koncipiran, precizno projektiran, profesionalno proizveden, kompetentno ispitan i stručno implementiran u postrojenje. Za proizvodnju takvih sustava napajanja KONČAR koristi samo najkvalitetnije komponente renomiranih svjetskih proizvođača (akumulatorske baterije, specijalne prekidače za istosmjerne razvode itd.). Mnogobrojne pozitivne reference iz različitih energetskih objekata potvrde su ispravnosti takvog pristupa i prakse.

Dva osnovna tipa sustava napajanja: KONIS-B i KONIS-P zadovoljit će zahtjeve većine prosječnih prijenosnih transformatorskih stanica, osiguravajući besprijekorno gladak i pouzdan istosmjerni napon.

Međutim, najvažniji energetski objekti (termo i hidroelektrane, velike prijenosne transformatorske stanice i sl.) moraju imati najveću moguću pouzdanost sustava napajanja jer kod njih moguće štete uslijed eventualnog zatajivanja sustava napajanja u kritičnom trenutku mogu mnogostruko nadmašiti cijenu napajanja.

Pravi izbor za ovakve objekte je redundantni paralelni spoj dva potpuno nezavisna sustava napajanja. Pri tome se osigurava neovisno dvostrano napajanje svakog trošila ili manje grupe trošila. Često se primjenjuje redundantnost i samih kabela. Visoka pouzdanost se temelji na zahtjevu da kvar jednog sustava ni na koji način ne može utjecati na rad drugog sustava, koji bez prekida nastavlja napajati sva trošila.

Velika postrojenja se rasprostiru na velikoj površini, pa kabeli za priključak opreme na sustav napajanja moraju biti jako dugački. Da bi se izbjegli veliki padovi napona, zbog kojih oprema neće moći funkcionirati, pribjegava se vrlo velikim presjecima kabela. To znatno poskupljuje sustave napajanja. Osim toga, kod ovakvih konfiguracija se često mora koristiti selektivnost u četiri razine, što je vrlo teško ostvariti i dodatno poskupljuje izvedbu.

Za ovakve objekte optimalno rješenje predstavlja distribuirano napajanje. Umjesto napajanja iz jednog centralnog mjesta napajanje se pridjeljuje manjoj ili većoj grupi trošila.

Razvodi napona moraju omogućiti siguran priključak svakog trošila na sustav napajanja. Moraju biti koncipirani tako da se u slučaju kratkog spoja isključi samo odvod ili trošilo koje je u kvaru. Osim selektivnosti mora se osigurati i sposobnost prekidanja relativno velikih struja. Struje kratkog spoja su ograničene samo vrlo malim otporima kao što su unutrašnji otpor akumulatorske baterije, otpor kabela, prijelazni otpori itd. tako da u pravilu dostižu nekoliko tisuća ampera. Prekidači moraju biti u stanju prekinuti te struje u što kraćem vremenu. Stoga se primjenjuju samo provjereni prekidači najkvalitetnijih proizvođača.

Kod najmanjih postrojenja, s malim brojem krajnjih potrošača, razvodi istosmjernog napona izvode se sa selektivnošću u dvije razine. Kod većine ostalih postrojenja razvodi istosmjernog napona se izvode sa selektivnošću u tri razine. Postoje vrlo velika postrojenja s dugačkim kabelima od više stotina metara pomoću kojih se oprema priključuje na sustav napajanja. Kod njih selektivnost u tri razine nije zadovoljavajuće rješenje pa se razvodi istosmjernog napona izvode sa selektivnošću u četiri razine.

Razvode istosmjernog napona je potrebno vrlo pažljivo projektirati kako bi se selektivnost mogla garantirati u svim graničnim situacijama. To posebno vrijedi za najsloženija postrojenja s istosmjernim razvodima kod kojih je potrebno ostvariti selektivnost u četiri razine. Takve konfiguracije predstavljaju pravi projektantski izazov jer su samo vrlo rijetki prekidači prihvatljivi za takvu primjenu, a sam razvod neizbježno ima povišenu cijenu.

U starijim transformatorskim stanicama zbog dotrajalosti, isteka vijeka trajanja i različitih rekonstrukcija i adaptacija, kvaliteta napajanja često više ne zadovoljava ni minimalne kriterije pouzdanosti, ugrožavajući ispravan rad i sigurnost cijelog objekta.

U takvim slučajevima je neophodno ispitati stvarno stanje napajanja i provesti odgovarajuće rekonstrukcije. Često je nužno reprojektirati i rekonstruirati kompletan sustav napajanja. To je vrlo delikatan zadatak, za koji je potrebna visoka stručnost i iskustvo. KONČAR je uspješno rekonstruirao mnoge transformatorske stanice, ali zbog opsega i kompleksnosti zahvata, najznačajnije reference su besprijekorne rekonstrukcije najvećih hidroelektrana i termoelektrana u Hrvatskoj.

Proizvodi: